ثبت شرکتها و برند

خدمات ثبت شرکت

خدمات ثبت شرکت شامل:

  • صورت جلسه تغییرات

  • انحلال

  • پلمپ دفاتر

  • کد اقتصادی

  • ثبت در مناطق آزاد

  • آرم و نشان (لوگو)