• آدرس:میدان رسالت-خیابان طاهرخانی-پلاک34-واحد1
  • تلفن:77207092| 77893233

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ و چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد مشارکت در ساخت!

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ و چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد مشارکت در ساخت!
2511

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یکی از انواع قراردادهای ساختمانی است که پس از تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۲ در ایران ظهور و رواج یافت. در شایع ترین شکل خود میان مالک زمین و شریک متعهد به ساخت و ساز منعقد می گردد. قدر السهم هر طرف که به نسبت آورده های ایشان (زمین و ساخت و ساز) تعیین می شود پس از پایان ساخت و ساز تفکیک و به نام هرکدام به ثبت می رسد.

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز از جمله قراردادهای جدید می باشد و ظرف چند سال اخیر به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ظهور یافته است و بنابراین ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد یکی از این ابهامات در مرحله اثبات دعوای اینگونه قراردادهاست و این امر از آن جا ناشی می شود که دفاتر اسناد رسمی از تنطیم قراردادهای ساخت و ساز ابا دارند و معمولاً از تنطیم اسناد متضمن شرط و شروط خودداری می کنند تا معامله آنچنان قطعی گردد که نخواهند پاسخ گوی سوالات طرفین یا مقامات قضایی و یا بازرسان ثبتی شوند. نتیجه آنکه این گونه قراردادها به طور دست و پا شکسته بین مالک و شریک به طور غیر رسمی تنظیم و باعث تولید دعاوی مختلفی از مطالبه چک بلا محل (که طرفین بابت تضمین به یکدیگر داده اند) گرفته تا افترا و توهین، توقیف عملیات ساخت و ساز، مطالبات فروشنده مصالح و کارگر، بیمه و … می شود لذا با مشاوره قبل از تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و مراجعه به اشخاصی که از نظر حقوقی در این زمینه تخصص دارند میتواند تا حدود خیلی زیادی از این مشکلات بکاهد.

ارکان این قرارداد عبارت از طرفین، آورده و قدرالسهم آن هاست مالک عین یا منافع زمین طرف اول و شریک متعهد به ساخت و ساز طرف دوم قرارداد مزبور هستند. زمین بخشی از هزینه های ساخت و ساز هزینه های اخذ مجوزها و زمین آورده های مالک زمین و هزینه های ساخت و ساز (۳۵درصد به صورت نقد و مابقی به شکل اعتبار) آورده های شریک به شمار می رود تخصیص قدرالسهم نیز به ارزش مشارکت هر یک بستگی دارد.
قرارداد مشارکت در ساخت می بایست ازچهارجانب موجود بودن، قدرت بر تسلیم و معلوم و معین بودن موضوع مشروعیت داشته باشد و این با فرض وجود برای سازه ها به تبع موجودیت زمین، قدرت بر تسلیم زمین و سازه ها با بررسی قبلی توانایی طرفین، علم ایشان به قدرالسهم خود بر مبنای تناسب با آورده ها، تعیین نوع کاربری پروژه (مسکونی،تجاری، ….) و امکان اصلاح و تعدیل قدرالسهم پس از پیشرفت فیزیکی درصد معینی از پروژه محقق میگردد. قرارداد مزبور بر مبنای دو اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بدین ترتیب مشارکت در ساخت و ساز قراردادی لازم، معوض، عهدی، تملیکی، مستمر، رضایی، مختلط و در اکثر موارد الحاقی می باشد.
قرارداد مشارکت در ساخت و ساز به محض وقوع برای طرفین موثر می گردد و حقوق و تعهداتی را برای ایشان به بار می آورد و چون معوض است این حقوق و تعهدات به شکل متقابل برای هر یک از مالک زمین و شریک ایجاد می شود. به علاوه از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت و ساز قراردادی مستقل به شمار می رود به جز آثار عمومی قراردادها اصل لزوم، صحت و …. طرفین باید آثار مورد نظر خود را در قرارداد تصریح و تعهدات خود را به تفکیک مشخص نمایند تا در صورت تخلف امکان اثبات را با استناد به قرارداد بیابند. از این رو تعهدات مالک زمین از قرار اخذ پروانه ساختمان، تسلیم زمین، اقدامات ثبتی و تفکیک و تعهدات شریک عبارت از دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی، فنی و قانونی انجام پروژه ساخت و ساز، پذیرش نظارت مالک زمین بر اجرای عملات ساخت و ساز و دادن تضمین ها (تضمین حسن انجام کار، تضمین مربوط به خسارت تأخیر انجام تعهد و تضمین سرمایه) می باشد. همچنین حقوق و تعهداتی به صورت مشترک و متقابل برای طرفین در نظر گرفته می شود.

قرارداد واگذاری امتیاز و مجوزها در فرانشیز چگونه است؟
مطالعه این مقاله

پیشنهاد می شود اموری همچون تملیک و تملک تدریجی زمین و سازه ها در حداقل سه دوره (پس از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد عملیات ساخت و ساز و امکان پیش فروش بخشی از قدرالسهم ها به ثالث، دوره تحویل موقت و دوره تحویل قطعی)، پیش فروش قدرالسهم به ثالث از سوی هر طرف و لزوم کسب اذن از طرف دیگر، تعلیق قرارداد به موجب بروز قوه ی قاهره، تعدیل قرارداد در اثر تغییر اوضاع و احوال، انتقال قهری قرارداد و واگذاری اجرای آن به ثالث و ارجاع اختلافات به داوری به عنوان حقوق و تعهدات مشترک و متقابل مالک زمین و شریک در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز قید گردد.

نمونه قرارداد مشارکت درساخت

به لطف خداوند متعال این قرارداد در تاریخ ………… به منظور ساخت …………. بین ٓاقای/خـانم …….. فرزنـد …….. بـه شـماره شناسـنامه ……….. متولد ……… صادره ……….. به نشانی …….. از یک طرف به عنوان مالک و طرف/ٓاقای – طرفین/ٓاقایان ………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. صادره ………. به نشانی ……….. به عنوان مجری / مجریان با شرایط و مفاد زیر که مـورد قبـول و پـذیرش طرفین است منعقد می گردد. لذا طرفین قرارداد متعهد شدند خداوند یکتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و کلیه مفاد این شراکت نامه را اجرا نمایند ماده۱ – موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از ساخت ………. بر روی قطعه زمینی با ملک کلنگی به شماره پالک ثبتی ………… به شماره به ثبت ……… به شماره صفحه …….. شماره ورقه مالکیت ……… و شماره دفتر ….. بخش ….. واقع در ……….. ماده۲:مساحت ……. ماده۳- مدت زمان اجرای قرارداد:زمان اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت ……… ماه شمسی میباشد. ماده۴- سهم مالک و مجری / مجریان:مقرر گردید پس از اتمام عملیات اجرائی ساختمان ……. به مالک / مالکین تعلق گیرد و مابقی که به قرار ذیل است ……………. بـه مجـری / مجریان تعلق خواهد گرفت.
ماده۵- مشخصات عمومی ساختمان:مجری / مجریان متعهد میگردند تا مشخصات عمومی ساختمان را در کلیه طبقات و مشخصات مربوط به واحدهای ٓان را کـه متعلـق بـه مالک است به شرح زیر انجام دهند. نوع اسکلت،دربهای ورودی ساختمان،تاسیسات حرارتی،تاسیسات برودتی،پنجره ها،چهارچوب دربها،انشعاب برق،سیمها و سیم کشی،کلید پریزها،شیرٓالات،لوله های ٓاب،لوله های فاضلاب ،دستگیر ٓه الات،سرویس های بهداشتی،دربهای ورودی واحدها،انشعاب ٓاب کابینت،اسانسور،راه پله،پشت بام،انباری،نقاشی،پارکینگ،حمام،پاسیو،سرامیک از نوع……..،کاشیها و قرنیز از نوع………،گچبری،شیشه ها،لوله کشی گاز چاه فاضلاب : حفر ……………… حلقه چاه فاضالب با …………… به ارتفاع حداقل ………………. متر متراژ مجموع چاه حداقل ………. متر مکعب ۶-۱-مجری/مجریان متعهد میگردند تا ساختمان دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشههای مصوب و توافق حاصله بـا مالـک/مـالکین زیرنظر مهندس ناظر احداث شود و نحوه اسکلت بندی ، جزئیات و ابزارٓاالتی که در ساختمان به کـار خواهـد رفـت دقیقـا طبـق شـرح مندرج در ماده ۵ همین قرارداد ٓاورده شده است جزء الینفک ٓان بوده مجری/مجریان موظف به اجرای ٓان هستند. ۲-۶-اجرای کار بعد ار عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشکیل پرونده ، اخذ جواز ، تنظیم سند ملک بـه صـورت مشـاع ، تهیـه نقشـه هـای معماری و مهندسی ، خاکبرداری ، خرید مصالح ، اجرای فونداسیون ، ساخت و تکمیل و تحویل ساختمان ، اخذ پایان کار ، صدور سندخرید انشعاب ٓاب و برق و گازو کلیه هزینه های مربوط اعم از مالیات – دارایی – هزینه تفکیکی ، صـدور سـند و ………به عهده شریک می باشد. ۶-۳-مجری / مجریان متعهد میگردند در هنگام ساختن بنا کلیه جوانب احتیاطی و قوانین مربوطه رارعایت نمایند و اگر هرگونه حادثـه یا سانحه ) از هر حیثی که باشد جانی یا مالی( از ابتدا تا پایان احداث ساختمان حادث شود مسئولیت ٓان به عهده مجری/مجریان است. ماده۷- تعهدات مالک ۷-۱-مالک/ مالکین به توافق رسیده تا ملک مورد قرارداد را به کلیه ملحقات و مصالح مربوط به ملک در اختیار مجری/ مجریان قرار بدهد و حداکثر ظرف………….روز از تاریخ اخذ جواز توسط ………… نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. ۲-۷-مالک/مالکین متعهد میگردد تا در حین قرارداد در دفترخانه شماره ………. حاضر شده و یک وکالت کاری در مورد شش دانگ سـند پلاک ثبتی ملک فوق به نام مجری/مجریان دهد. ماده۸- تاخیردر تحویل ملک:در صورتیکه مجری/مجریان در زمان مشخص شده در ماده ۳ نتوانند ساختمان احداثی را به مالک تحویل دهند، متعهد میگردنـد تـا بـه ازای هر روز تاخیر در تحویل مبلغ …………. ریال به عنوان جریمه دیرکرد به مالک/مالکین پرداخت نمایند. ماده ۹- سایر موارد ۹-۱-اگر در انجام تعهدات طرفین قرارداد حوادث غیر مترقبه از قبیل: سیل – زلزله – جنگ – ٓاتش سوزی غیر عمد و ممنوعیـت هـای دولتی که از حیطه اختیاران مجری/مجریان خارج باشد شامل جریمه دیرکرد نخواهد شد. ۹-۲-در صورت بروز هرگونه اختالف در مفاد قرارداد اعم از تعبیر و تغییر یا در اجرای ٓان طرفین متعهد میشوند که سـعی در صـلح و سازش خارج از دادگاه نمایند و در صورت لذوم نظر مقامات ذیصالح قضایی مالک اعتبار خواهد بود. –۹-۳ نظارت بر کنترل کیفیت و شرایط ساخت توسط مالک/مالکین بالمانع است و چنانچه هریک از طرفین نظر به فسخ قـرارداد داشـته باشند میبایست کلیه ضرر و زیان طرف مقابل را کال پرداخت نمایند و تضمینات اخذ شده از طرف فسخ کننده به عنوان خسـارت قابـل وصول خواهد بود. ۹-۴-مجری/ مجریان بدون موافقت مالک حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به غیر ، تحت هیچیک از عناوین حقوقی اعم از صلح – وکالت – بیع- مشارکت – نمایندگی و غیره را نخواهد داشت. ۹-۵-کلیه عواید ناشی از تخریب و فروش نخاله های ساختمانی متعلق به ………. است. ۹-۶-در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به فوت – محجوریت یا ورشکستگی طرفین قرارداد شود ، مسئولیت اجرای کلیه تعهـدات طبق مفاد این قرارداد بدون کم و کاست به عهده وارث ، قیم ، یا مدیر تسویه مربوطه خواهد بود. ۹-۷-چنانچه در اظهارات تعهدات طرفین قرارداد خالف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و باید از عهده کلیه خسارات وارده به طرف مقابل نیز برٓاید. کلیه مفاد این قرارداد برای طرفین قرائت و تفهیم شد و بنابراین ضمن عقد خارج لازم صیغه مشارکت ایجابا و قبوال جاری شد و قبض و اقباض نیز صورت گرفته است و اسقات کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین به عمـل ٓامـده اسـت و هیچکـدام از طـرفین مشارکت حق نکول بر هیچیک از مفاد مندرج در متن را نداشته و نکول کننده ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به طرف دیگر است. این قرارداد با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و رعایت شرعی و قانونی معامالت در کمال صـحت و سـالمت و بـا ارادهی شـخص طرفین منعقد گردید.نوسانات ایجاد شده در طول مدت اجرای قرارداد که باعث افزایش قیمت ملک یا مصالح ساختمانی و غیره شود هیچ گونـه خللـی در روند اجرایی این قرارداد نخواهد داشت. حق الزحمه و مشاوره تنظیم کننده این قرارداد طبق تعرفه از طرفین اخذ میگردد. توضیحات امضای مالک/مالکین امضای مجری/مجریان مهر و امضای مشاور امالک

قرارداد ملکی چیست؟ جامع ترین توضیحات
مطالعه این مقاله

ارتباط با ما

برای دریافت مشاوره درخواست خودتون رو ثبت کنید تا مشاوران ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند

مشاوره رایگان